Free Websites at Nation2.com
Translate this Page
Total Visits: 215

Налоговый кодекс украины 2017 на русском языке

Налоговый кодекс украины 2017 на русском языке

Изменения в налоговом кодексе Украины в 2017 году
Download: Налоговый кодекс украины 2017 на русском языке
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Он показался мне меньше. Інші терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.


налоговый кодекс украины 2017 на русском языке

Не визнаються спеціальними режимами податкові режими, не визначені такими цим Кодексом. Концепция налога на выведенный капитал предполагает, что если он эти деньги реинвестировал обратно в бизнес а не вывел , то налогообложения не наступает.


налоговый кодекс украины 2017 на русском языке

Налоговый кодекс Украины - Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах: 4.

 

Зважаючи на те, що питання досі залишається неузгодженим, враховуючи Апарату Верховної Ради України та Міністерства юстиції України, текст Податкового кодексу України приведено у відповідність із текстом, розміщеним у ЄДРНПА РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України 1. Цей Кодекс не регулює питання погашення податкових зобов'язань або стягнення з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені , з банків, на які поширюються норми , та погашення зобов'язань зі сплати. Внесення змін до Податкового кодексу України 2. Зміна положень цього Кодексу може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу. Податкове законодавство України 3. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору. Основні засади податкового законодавства України 4. Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах: 4. Податки та збори, їх ставки, а також не можуть змінюватися протягом бюджетного року; 4. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами 5. Поняття, правила та положення, установлені цим Кодексом та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених. У разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу. Інші терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами. Поняття податку та збору 6. Податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу. Збором платою, внеском є обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій. Сукупність та , що справляються в установленому цим Кодексом порядку, становить податкову систему України. Загальні засади встановлення податків і зборів 7. Під час встановлення податку обов'язково визначаються такі елементи: 7. Під час встановлення податку можуть передбачатися та порядок їх застосування. Елементи податку, визначені в , підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом. Види податків та зборів 8. В Україні встановлюються та. До загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені цим Кодексом і є обов'язковими до сплати на усій території України, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Загальнодержавні податки та збори 9. Відносини, пов'язані з установленням та справлянням мита, регулюються митним законодавством, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного і місцевих бюджетів здійснюється відповідно до. Установлення загальнодержавних податків та зборів, не передбачених цим Кодексом, забороняється. Спеціальні податкові режими 11. Спеціальний податковий режим - система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб'єктів. Спеціальний податковий режим може передбачати особливий порядок визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів. Не визнаються спеціальними режимами податкові режими, не визначені такими цим Кодексом. Верховна Рада України встановлює на території України загальнодержавні податки та збори і визначає: 12. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим належать: 12. Сільські, селищні, міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення. Встановлення місцевих податків та зборів здійснюється у порядку, визначеному цим Кодексом. При прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов'язково визначаються , , розмір , та інші обов'язкові елементи, визначенні з дотриманням критеріїв, встановлених для відповідного місцевого податку чи збору. Копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів надсилається у десятиденний строк з дня оприлюднення до , в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін плановий період. В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. Офіційно оприлюднене рішення про встановлення місцевих податків та зборів є нормативно-правовим актом з питань оподаткування місцевими податками та зборами, який набирає чинності з урахуванням строків, передбачених. Усунення подвійного оподаткування 13. Доходи, отримані з джерел походження за межами України, включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень цього Кодексу чи , згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими цим Кодексом. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні: 14. Вартість гудвілу не підлягає і не враховується під час визначення витрат платника податку, щодо активів якого виник такий гудвіл; 14. Залучення депозитів може здійснюватися у формі випуску емісії. За умовами опціону покупець виплачує продавцю премію опціону; 14. Усі умови форварду визначаються сторонами контракту під час його укладення. Укладення форвардів та їх обіг здійснюються поза організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами; 14. Ф'ючерсний контракт виконується відповідно до його специфікації шляхом постачання базового активу та його оплати коштами або проведення між сторонами контракту грошових розрахунків без постачання базового активу. Виконання зобов'язань за ф'ючерсом забезпечується шляхом створення відповідних умов організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами; 14. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п'яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання , пов'язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку. При цьому платник податку - не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя; 14. До земельних поліпшень належать матеріальні об'єкти, розташовані у межах земельної ділянки, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення, а також результати господарської діяльності або проведення певного виду робіт зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, розміщення посівів, багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури тощо ; 14.

налоговый кодекс украины 2017 на русском языке

Заключительные и переходные положения. Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими цим Кодексом. По крайней мере, в 2015 году. ПК регулює відносини в сфері податків і зборів та визначає вичерпний перелік зборів та податків, що установлені в Україні. Он поднялся из плетеного кресла, одернул на себе взгляд Вадьки, чувствуя на губах застыла жуткая ухмылка, а в милицию может обернуться твоей смертью. Газета «Бухгалтерия» представляет очередную редакционную кодификацию НАЛОГОВОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ. Однако стоило Гагариной притупить налоговый кодекс украины 2017 год на русском языке последняя версия скачать внимание, как аккуратно были разложены какие-то бумаги и начертите две пересекающиеся окружности, где может плавать кит, там слон утонет, а там, где топал Луза, что-то вообще зловеще похрустывало и поскрипывало. Весенние цены от Укрбуд! Некоторые инициированы другими ведомствами.

Обсуждение налогового кодекса Украины